ប្លុកឧស្សាហកម្ម

  • ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព

    ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព

    ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពគឺជាដំណើរការដែលមានបំណងដើម្បីធានាថាគុណភាពផលិតផល ឬសេវាកម្មដែលបានអនុវត្តត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសំណុំនៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានកំណត់ ឬបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។តាមរយៈដំណើរការត្រួតពិនិត្យគុណភាព គុណភាពផលិតផលនឹងត្រូវបានរក្សា ហើយការផលិត de...
    អាន​បន្ថែម